Naturen

Bergrunden i reservatet består till största delen av granit och leptit. De sura bergarternas vegetation skiljer sig avsevärt från den som påträffas i skärgårdens kalkrika områden, där växtligheten är rikare och ymnigare. Floran i Bullerö naturreservat är typisk för mellan och ytterskärgården. På öarna i västra delen av reservatet dominerar hällmarkstallskog. Öarnas skogstäcke glesnar österut och barrträden ersätts av lövskog med al, asp, björk, och ask. De lågvuxna lövträden bildar en maritim lövskog, en naturtyp som är unik för Stockholms och Ålands skärgårdar. På de magra hällmarkerna finns också små kärr med vitmossor, hjortron, tuvull och sileshår. I kanterna växer kråkris, ljung och odon. Ytterskärgårdens vegetation för tankarna till den Svenska fjällvärden. Mycket blåst, hårda vintrar och regnfattiga somrar sätter sin prägel på naturen i skärgården liksom i fjällvärlden.

Foto: Charlotte Fahnehjelm

STRÄNDERNA
Reservatets saltstänkta och karga klippstränder tillhör lavarna. Strax ovanför vattenytan växer den svarta och hala saltlaven. Den enda växt som klarar av att ständigt översköljas av saltvatten. Utom räckhåll för vågornas skvalp växer ett bälte av kartlavar tätt tryckta intill berget. Till kartlavarna hör den vackert färgade praktlaven. Större växter påträffas endast i klippskrevor och på stenstränder, där fackelblomster och strandaster bildar färggranna rabatter.

ÄNGS OCH HAGMARKER
De öppna markerna på de inre delarna av Bullerö och Rågskär, de två största öarna i reservatet, sköts genom bete och slåtter. Till markernas typiska ängs och betesmarksflora hör arter som kattfot, jungfrulin, nattviol och gullviva, vilka är beroende av den återkommande hävden. Utan skötsel skulle ängarnas och hagens växter konkurreras ut av högväxande gräs, örter och lövsly.

UNIK VATTENMILJÖ
Östersjön är världens störta brackvattenhav och bildades efter den senaste istiden, det betraktas därför som ett ungt hav där växter och djur haft kort tid på sig att utvecklas. Östersjön är naturligt artfattig och många växter och djur lever på grund av den låga salthalten på gränsen till sin förmåga. Många arter, till exempel blåmussla och havstulpan är därför småväxta i jämförelse med Västerhavet. Blåstången har en nyckelroll i östersjöns ekosystem och bildar tångbälten motsvarande landmiljöns skogar. Över hälften av Östersjöns marina djurarter är knutna till blåstångsbältena under någon period av sitt liv. Under senare år har blåstångens utbredning minskat till följd av övergödningen. Många av östersjöns djur och växter är därför hotade.

FREDAT FÅGELLIV
I reservatet finns ett rikt fågelliv. Till karaktärsfåglarna hör ejder, vigg, svärta, knipa, skrak, grågås och många måsfåglar. Drillsnäppa, rödbena, strandskata, roskarl, näktergal, höksångare och orre är andra arter som man kan se och höra i reservatet. Här häckar också skärgårdens gigant – havsörnen. Havsörnen är liksom många andra arter störningskänsliga under sin häckningstid. Därför finns tre fågelskyddsområden i reservatet med tillträdesförbud under fåglarnas mest känsliga period, från1 februari till 15 augusti.

Foto: Fredrik Olsén

Foto: Fredrik Olsén