Föreskrifter

För att skydda Bullerös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. under tiden 1 februari-15 augusti beträda eller befara de land- och vattenområden (fågelskyddsområden) som framgår av karta
 2. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 4. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur). Således får ej under yrkesfiske tillfälligtvis påträffad säl dödas
 5. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.
 6. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma plats
 7. jaga
 8. för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats. I byn på Bullerön får dock tältning endast ske på anvisad plats
 9. plocka nattviol eller andra orkidéer
 10. göra upp eld annat än på anvisade och iordningsställda eldplatser på Bullerön och Bodkobben
 11. framföra motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop, inom 100 meter från stranden
 12. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva yrkesmässig trafik till reservatet
 13. starta eller landa med luftfartyg (drönare kräver tillstånd).

Föreskriften gäller inte för

 • räddningstjänst eller sjuktransporter
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteutövning
 • transport av i reservatet bofasta personer.

Inom ramen för allemansrätten gäller att respektera djur och natur, inte störa eller förstöra. Vi uppmanar till att inte använda hjälpmotor för att ladda batterier på båt.