Nationalparksarbetet

Uppdaterad 2022-05-21, 2022-07-22, 2022-07-27

”Delar av ögruppen hade redan 1960 avsatts som fågelskyddsområde och 1966 ansåg naturvårdsnämnden, naturvårdsverkets föregångare, att ett förvärv allvarligt borde övervägas och att arkipelagen från flera utgångspunkter syntes lämplig att avsätta som nationalpark.”

Öar i havsbandet, Anders Hägglund och Jan Terstad

Skärgården öster om Nämdö i Värmdö kommun är en mycket variationsrik och i princip oexploaterad del av Stockholms skärgård. Just nu pågår ett s k bildningsprojekt där man utreder frågan om möjligheten att bilda nationalpark.

Mer info finns här:

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/skyddad-natur/bildande-av-namdoskargardens-nationalpark.html

När det begav sig

”Under hösten 1967 förvärvade staten den omtalade Bulleröarkipelagen, som bestod av flera fastigheter inom dåvarande Nämdö socken och Djurö kommun. Ägare till dessa fastigheter var Torsten Kreuger eller rätteligen tre söner, som erhållit öarna i gåva redan 1962. För den sammanlagda köpeskillingen av 4 miljoner kronor förvärvade kronan i runt tal 450 ha land och närmare 2000 ha fiskevatten. Landområdet omfattade cirka 900 öar, holmar och skär samt 10 byggnader av varierande typ och standard på några av de större öarna.”

”Förhandlingarna rörande denna värdefulla och välkända utskärgård hade pågått länge, men med målet att områdets dokumenterade naturvärden skulle tas till vara och skyddas.”

Öar i havsbandet, Anders Häggblom och Jan Terstad